Andelstal & Debiteringslängd

Föreningen innehåller mer än 300 medlemmar (fastighetsägare) med andelstal från 0,5 till över 50 andelar.

Årsavgiften är förnärvarande 100 kr per andel efter stämmobeslut 2011. För obebyggd tomt (andel 0,5) tas inte ut någon avgift.


För att underlätta styrelsen arbete så är det viktigt att fastighetsägaren omgående informerar styrelsen om någon förändring har skett som kan påverka andelstalen.

Om större ombyggnader ska göras på fastigheten  tas en slitageavgift ut. Avgiften beräknas från fall till fall. Om omfattande ombyggnad ska ske så kan en besiktning av vägen till och från fastigheten genomföras innan bygget startar