Andelstal & Debiteringslängd

Föreningen omfattar f n  mer än 300 medlemmar (fastighetsägare) med andelstal
från 1 till närmare 50 andelar.

Årsavgiften uppgår till 140 kr per andel efter stämmobeslut. Envar fastighet innehar fem (5) andelar, företag kan dock ha fler andelar.
Debiteringslängd förvaras hos Styrelsen.


För att underlätta styrelsen arbete, men framförallt kanske för att bevaka medlems eget intresse, är det viktigt att fastighetsägaren omgående informerar styrelsen om någon förändring har skett som kan påverka andelstalen.