Andelstal & Debiteringslängd

Föreningen omfattar f n  mer än 300 medlemmar (fastighetsägare) med andelstal från 0,5 till över 50 andelar.

Årsavgiften uppgår till 140 kr per andel efter stämmobeslut. För obebyggd tomt (andel 0,5) tas inte ut någon avgift. Envar fastighet innehar fem (5) andelar, företag kan dock ha fler andelar.


För att underlätta styrelsen arbete, men framförallt kanske för att bevaka medlems eget intresse, är det viktigt att fastighetsägaren omgående informerar styrelsen om någon förändring har skett som kan påverka andelstalen.