Välkommen till
NORDKOSTERS VÄGFÖRENING ga-2

Årsmöte 

Nordkosters Vägförening har som bäst - med Styrelsen i spetsen - påbörjat planering inför Årsmötet. Kallelse, dagordning m m kommer naturligtvis att sändas ut till Er alla medlemmar i god tid före mötet.
Ni medlemmar som vet med Er att Ni inte ännu underrättat oss i Styrelsen om Er epostadress - lämna Er uppgift härom vänligen till oss snarast. Då får Ni årsmöteshandlingar snabbare och smidigare från Föreningen.
Redan nu vill vi i Föreningen dock flagga för dag och närmare tid för mötet.
Välkomna till Årsmötet 
lördag den 6 maj 2023 klockan 12.00-14.00
i Fiskargårdens lokaler Nordkoster.

VINTERVÄGHÅLLNING 
vägföreningen har träffat en överenskommelse med Strömstad kommun som bl a innebär att kommunen ansvarar för plogning snö vintertid under perioden 2022/2023
Föreningen anlitad PERSONAL OMBESÖRJER SANDNING VID BEHOV
 

Under veckoslutet 16-18 december 2022 hade Vägföreningen problem med att ombesörja sandning av våra vägar. Den traktor med sandningsmaskin som används för detta ändamål hade råkat ut för ett allvarligt maskin-haveri. Vägföreningen beklagar självklart detta. Vi hoppas att Ni, våra medlemmar i Vägföreningen har överseende med det inträffade. Vår ambition och det Föreningen självklart arbetar efter är att hålla en god Väghållning även vintertid.

SAND

Observera att det finns sand att hämta - på två (2) platser på Nordkoster - för att använda för eget behov. En låda med sand är uppställd invid "Torget"(i en grön låda vid Kvarnstenen - i år är lådan tillfälligt uppställd tvärs över vägen dock). Ytterligare en låda, grå färg, är uppställd vid "Återvinningsstationen", vid cykelparkeringen bredvid containrarna.
Välkommen hämta sand för att sanda på och kring Din egen fastighet.

  

INFÖR VÅREN 2023


TILLFÄLLIG ÅTERVINNINGSCENTRAL NORDKOSTER

                                                
Lördag 29 APRIL och 26 AUGUSTI.
kl 09:00 - 12.00


                                   

Vi måste alla arbeta för att hålla våra vägar farbara och trafiksäkra för alla trafikanter!
    

  Därför är det extra viktigt att Ni tänker på följande när Ni skall 

        plantera och/eller beskära      

Plantera därför och klipp Era växter så här intill våra vägar

I korsningar får växterna vara högst 70-80 cm höga inom en 10-meter sikttriangel.

     Klipp din häck varje år i februari—mars och under juli månad     

Sätt häckplantor minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.

Plantera träd minst två meter från tomtgränsen och på ett sådant sätt att de inte skymmer sikt "runt hörnet"


OBSERVERA

Vägföreningen har endast ansvar för vägområdet, inte privat tomtmark.

Enligt 8 kap 15 § PBL (Plan och Bygglagen) ska en tomt skötas så att risken för olycksfall begränsas och så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Det innebär att tomtägare är skyldiga bl.a. att sköta häckar och annan vegetation så att trafiksäkerhetsfara inte uppstår. Med tomt menas här en för bebyggelse avsedd enhet.

Om inte tomtägaren fullgör sin skyldighet kan väghållaren vända sig till kommunens byggnadsnämnd som sedan med stöd av 11 kap. PBL kan meddela föreläggande mot tomtägaren.


TÄNK PÅ

Tänk på att våra vägar - särskilt när vi trafikerar vägarna med fordon  - måste vårdas med omsorg. I synnerhet vid väderlek när vägarna är utsatta för väta efter regn eller snö. När trafik påverkar vägytan extra och slitaget ökar väsentligt. Vänligen tänk på att det kanske inte alltid är nödvändigt att använda sig av exempelvis 4-hjulsdrift när så ej är påkallat. Eftersträva lägre hastighet om möjligt vid körning.

Föreningen förvaltar Nordkosters vägnät. Vägnätet är klassad som enskild väg med statsbidrag.

Samtliga fastigheter på Nordkoster är medlemmar i föreningen med olika andelstal.

Vältning pågår vid grusning av vägnätet

Efter en förättning som genomfördes 2017 har fastboende och fritidsboende lika 5 andelar.

Årsavgiften baseras sedan på hur stor andelstal fastigheten har. Styrelsen vill påminna om att för att få rätt andelstal så är det viktigt att fastighetsägaren meddelar styrelsen om förändringar som berör fastighetens andelstal.

Nordkoster är vandringens ö varför användandet av motordrivna fordon ska minimeras. Beslut har tagit på årsmöte att all fordonstrafik, förutom mopeder (två- och trehjuliga) ska vara förbjuden. Endast fordon med tillstånd får framföras på vägnätet. Tillstånd begärs och kan erhållas, om uppsatta kriterier uppfylls av styrelsen. Blankett m.m. gå till flik "Fordonstillstånd"

Strömstads kommun ansvarar för snöröjning (föreningen betalar en summa varje år för detta till kommunen) och belysning av hela vägnätet, all övrigt underhåll ansvaras av föreningen.


SLITAGEAVGIFT

Om större ombyggnader ska göras på fastigheten tas en slitagavgift ut. Avgiften beräknas från fall till fall och ligger normalt på mellan 3 000 - 10  000 kr. Om omfattande ombyggnad ska ske så kommer en besiktning av vägen till och från fastigheten genomföras innan bygget startar.
Viktigt! Anmäl ALLTID till Vägföreningen innan ni börjar en ombyggnad/åtgärd på er fastighet som kräver transporter på vägnätet!

Håll vägbanan fri från träd och häckar

EDet är fastighetsägarens ansvar att se till att träd eller häckar inte hänger över vägen. Gå in på fliken under startsidan så kan ni läsa vilka mått som gäller.

Har ni några frågor så hör då av er till Roger Ekstrand eller någon annan i styrelsen.


Buskörning på våra vägar

Varje år kommer det in klagomål om att det buskörs på våra vägar. Det som är oroväckande är att det är så många mindreåriga som framförallt kör packmopeder. Vi vill uppmana alla föräldrar att inte låta era barn/barnbarn köra mopederna. Om någon olycka är framme så är det föräldrarna till barnet som är skyldiga.

Vi måste skärpa till oss och hålla oss till de lagar som finns för att fortsättningsvis kunna åka tryggt på våra vägar på Nordkoster.

KÖR LUNGT, LÅNA INTE UT FORDONET TILL MINDERÅRIGA, KÖR NYKTER!

Styrelsen