Hur skall vi uppträda på våra vägar!

Vilken sida av vägen?
Trafikförordningen är inte särskilt tydlig när det gäller vilken sida man ska ta sig fram på vid olika typer av vägar och för olika typer av trafikanter. Vad gäller för...

Cyklister, fotgängare, löpare, rullskidåkare, inlinesåkare etc.?

På dubbelriktade cykelvägar med mittlinje, enkelriktade cykelvägar vid sidan om bilvägar, cykelvägar/gångstigar utan markeringar, gångstigar med cykelförbud?

Är det höger, vänster, eller spelar det ingen roll, dvs det finns inte ens några rekommendationer?
Följande bestämmelser berör gående på väg.
Trafikförordningen 1 kap. 4 §
Bestämmelserna om gående gäller även den som åker skidor, rullskidor, skridskor, rullskridskor eller liknande och den som för, leder, skjuter eller drar sparkstötting, lekfordon eller liknande fordon. Bestämmelserna om gående gäller även den som leder, skjuter eller drar cykel, moped, motorcykel, barnvagn eller rullstol, den som för ett motordrivet fordon avsett att föras av gående samt den som själv för rullstol om han eller hon färdas med gångfart.

Trafikförordningen 7 kap. 1 §
Gående skall vid färd på väg använda gångbanan eller vägrenen. Om det inte finns någon gångbana eller vägren, skall gående använda cykelbanan eller körbanan...
Gående som använder vägrenen eller körbanan skall om möjligt gå längst till vänster i färdriktningen. Den som åker rullskidor, rullskridskor eller liknande och som färdas med högre hastighet än gångfart skall dock färdas längst till höger om det är lämpligare.

I trafiklagstiftningen finns ingen bestämmelse om var man ska gå på en gång-, cykel- och mopedbana. Den enda reglering som finns i trafikförordningen är att gående som använder vägrenen eller körbanan om möjligt ska gå längst till vänster i färdriktningen. Det verkar därför rimligt att man går till vänster i färdriktningen på en gång-, cykel- och mopedbana (gemensam bana).
Följande paragraf berör cyklister på väg.
Trafikförordningen 3 kap 7 §
Vid färd på väg skall fordon föras i det körfält som är längst till höger i färdriktningen och som är avsett för fordonet. Cykel, moped och fordon som är konstruerat för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen eller som inte får föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen skall föras så nära som möjligt den högra kanten av vägrenen eller av den bana som används.

Vid mötet mellan cyklisten och den gående gäller det att passera varann på ett lämpligt och trafiksäkert sätt.