Föreningens Stadgar

Historik kring de NYA Stadgarna

De stadgar som under många år och tidigare gällt för föreningen har sitt ursprung redan från år 1956 har sedermera ansetts som föråldrade.
Styrelsen har därför - inför senast årsstämman 2022 - tagit fram nya stadgar utifrån förslag från Lantmäteriet.

De nya stadgarna har därför fr o m Årsstämman 2022 - efter två beslut vid resp årsstämma fattat beslut härom.
NK VF stadgar (1) (1).pdf